Version: v20240328-001

일반 알림
친구 알림
친구 신청
배경 변경
user-profile-image
쉘터캣admin-badge
# 개발자
9
알중따리개발자
71
53
107
502

추천 크리에이터

Creator
user-profile-image
user-profile-image
user-profile-image
선택
미리보기
제목
작성자
날짜
조회
댓글
가격
번호
[UPDATE] 이제 내 프로필에 "치지직" 링크를 등록할 수 있습니다!
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
3개월 전
205
398634
[UPDATE] 룰렛&예측 기능 런칭!
[1]
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
4개월 전
4,378
1
397448
[업데이트] 기념일 기능 업데이트
[1]
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
5개월 전
15
1
388402
[UPDATE] 채팅 기능 리뉴얼 업데이트
[2]
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
6개월 전
8,041
2
384249
[업데이트] 크리에이터 쉘터 메인 디자인 개편 업데이트
[5]
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
1년 전
874
5
295490
[업데이트] 개인 정보 보호 방침 업데이트
[2]
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
1년 전
643
2
279737
[업데이트] 굿즈 판매 기능 베타 버전 업데이트 (20220706)
[6]
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
1년 전
479
6
277911
[업데이트] 댓글에 사진 붙여넣기 기능 업데이트 (20220503)
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
1년 전
235
260408
[업데이트] 후원 현황판 기능 업데이트 (20220302)
[4]
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
2년 전
338
4
240137
[업데이트] 쉘터 단체 채팅방 on off 기능 추가 (20220119)
[4]
user-profile-image쉘터캣admin-badgeactivity-badge
2년 전
757
4
224919